خرید pdf کتاب Underdogs : Tooth and Nail

[ad_1]

سه هفته از وقایع Underdogs می گذرد. مردم انگلیس به حبس خود در ارگهای نیکلاس گرانت با دیوارهای عظیم در زیر نظاره گر تعداد بیشماری از سربازان شبیه سازی شده ادامه می دهند. قهرمانان مدرسه ویژه Oakenfold آخرین فرصت آزادی خود هستند. به دلیل آخرین مأموریت خود ، گرانت مجبور شد برنامه های خود را برای انگلیس و فراتر از آن تسریع کند. ایوان ، کیت ، مک کورمیک و بقیه افراد زیر سلطه باید با وحشت تحقیقات جدید او روبرو شوند و بدانند که این امر باعث افزایش سهم مخاطبان تا حد ممکن خواهد شد. اگر در این نبرد شکست بخورید ، نه تنها سربازان و دوستان خود ، بلکه جنگ را کاملاً از دست خواهید داد. با توجه به شانس ، شکست خورده ها تقریباً مطمئن هستند. اما آنها تمام عمر خود را با دست کم گرفتن سپری کرده اند و با رعایت شانس ، تا آن زمان زنده نمانده اند.

[ad_2]

خرید کتاب Underdogs : Tooth and Nail