خرید pdf کتاب Underground Infrastructure Research

[ad_1]

مجموعه مشارکت های هم اندیشی بین المللی “تحقیقات زیرساخت های زیرزمینی: برنامه های کاربردی شهرداری ، صنعتی و زیست محیطی 2001”. این مواد لوله های زیرزمینی ، روش های ساخت لوله ها و روش های ارزیابی شرایط و موارد دیگر را بررسی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Underground Infrastructure Research