خرید pdf کتاب Understanding Addiction

[ad_1]

اعتیاد باعث ولع مصرف ماده ای مانند مواد مخدر یا الکل می شود. افراد به این ماده اعتیاد پیدا می کنند و شروع به استفاده بیشتر از آن می کنند. شناخت اعتیاد بررسی می کند که چه عواملی باعث اعتیاد می شود ، چگونه اعتیاد می تواند بر زندگی افراد تأثیر بگذارد و چگونه می تواند درمان شود.

[ad_2]

خرید کتاب Understanding Addiction