خرید pdf کتاب Understanding Pathology: From Disease Mechanism to Clinical Practice

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه رشته آسیب شناسی در جامعه قرار می گیرد و به علم و پزشکی مربوط می شود. این کار بر روی آسیب شناسی آناتومیک متمرکز است و عمل پزشکی آزمایشگاهی را در شرایط بالینی پوشش می دهد. این کتاب برای متخصصان بهداشت ، به ویژه آسیب شناسان تشریحی مفید است.

[ad_2]

خرید کتاب Understanding Pathology: From Disease Mechanism to Clinical Practice