خرید pdf کتاب Une couronne à ma porte

[ad_1]

نویسنده با توجه به آینده جهان و ایستادن در آستانه درهایی که به آرزوها ، تهدیدها یا ترس های انسان باز و نزدیک می شود ، شاهدان گذشته و وعده های فردا را در هم می آورد ، در الزامی که فقط زبان می تواند مانند اتحادی که حافظه را ضبط می کند مهر و موم کنید. اگر انسان همچنان بر تخت سلطنت الهی بنشیند و با تاجی بدون یک نخاع تاجگذاری کند ، هیچ بحرانی ، هیچ نبردی و هیچ فاجعه ای قادر به شکستن این مهر و موم نخواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Une couronne à ma porte