خرید pdf کتاب Une societe autour de l'étranger est-elle possible ?

[ad_1]

ما بررسی می کنیم که آیا تقسیم بیگانه به عنوان یک آلترگو یا یک دشمن در سیستم بین المللی ما ، که توسط قدرت های بزرگ غربی اداره می شود ، واقعاً منطقی است. این کار با هدف قرار دادن دو رویکرد در چشم انداز است. رویکرد فلسفی از یک سو و کاربرد سیاسی رویکرد مهمان نوازی از سوی دیگر. فراتر از مهمان نوازی کانتی ، ژاک دریدا مهمان نوازی فلسفی مطلق و بدون قید و شرط ، قطع رابطه با مهمان نوازی در عقل سلیم ، با قانون یا پیمان مهمان نوازی را ارائه می دهد. بنابراین آیا می توان جامعه ای را تصور کرد که از پذیرش خارجی ها مراقبت کند؟

[ad_2]

خرید کتاب Une societe autour de l'étranger est-elle possible ?