خرید pdf کتاب Une valse ministérielle : Drame en cinq actes

[ad_1]

وزیری با آنچه قدرت ارائه می دهد وسواس دارد: افتخارات ، کالاهای مادی ، ترس هایی که در دولت باقی نمی ماند. سپس از خدمات یک فتیشیست و پیشین استفاده کرد. حتی در این صورت ، او در برابر بادهای جدیدی که پیروز می شود ، در امان نیست. در این میان ، او با نویسنده ای دوست شد که تا زمان مرگش نسبت به او وفادار و پشتیبان ماند.

[ad_2]

خرید کتاب Une valse ministérielle : Drame en cinq actes