خرید pdf کتاب Waste Bioremediation :

[ad_1]

این کتاب در مورد اصلاح بیولوژیکی مواد زائد جامد و مایع ، از جمله راه حل های منطقه ای برای هند و برنامه های کاربردی مربوط به سطح جهان بحث می کند. موضوعات تحت پوشش شامل کنترل آلودگی از طریق کمپوست ، محلول های زباله پالایشگاه های نفتی ، استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه بیولوژیکی زباله های صنعتی و کاهش سمیت ، سلول های سوختی میکروبی و رفع پلیمریزاسیون میکروبی است. این کتاب همچنین جذب زیستی فلزات و تصفیه بیولوژیکی آب تراوش ، به ویژه با توجه به اصلاح خاک و آب های زیرزمینی را بررسی می کند. این یک منبع ارزشمند برای محققان ، متخصصان و سیاست گذاران است.

[ad_2]

خرید کتاب Waste Bioremediation :