خرید pdf کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification

[ad_1]

این کتاب دیدگاه و تفسیری بینایی از نقش سیستم های قابل حمل و بی سیم در زمینه تعیین کمیت پاسخ های راه رفتن و بازتاب ارائه می دهد. این مشاهدات در کاربرد آنها برای تلفنهای هوشمند و سایر دستگاههای رسانه قابل حمل برای تعیین کمیت پاسخ قدم زدن و بازتاب در زمینه یادگیری ماشین برای طبقه بندی تشخیصی و ادغام در اینترنت اشیا and و رایانش ابری جمع شده است. چشم انداز این کتاب از اولین کاربرد جهان این دستگاه ها مانند تلفن های هوشمند برای تعیین کمیت پاسخ دادن به راه رفتن و بازتاب به وضعیت فعلی هنر است. دکتر. LeMoyne چندین برنامه موفقیت آمیز را منتشر کرده است که از تلفن های هوشمند و دستگاه های رسانه قابل حمل برای تعیین کمیت پاسخگویی به راه رفتن و بازتاب استفاده می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification