خرید pdf کتاب Women’s Higher Education in the United States : New Historical Perspectives

[ad_1]

این جلد دیدگاه های جدیدی را در مورد تاریخچه آموزش عالی زنان در ایالات متحده ارائه می دهد. این مقالات با معرفی صداها و دیدگاه های جدید در ادبیات تاریخ آموزش عالی از اوایل قرن نوزدهم تا دهه 1970 ، اهمیتی را که گروه های مختلف زنان در تحصیلات خود دارند یا حذف آنها از تحصیل ، مورد بررسی قرار می دهند. در عمق تجارب معنایی خود با مفاهیم نژاد ، قومیت ، دین ، ​​منشا origin ملی شکل گرفتند. نش نشان می دهد که چگونه بررسی تاریخچه آموزش زنان می تواند درک ما از م institutionsسسات آموزشی و فرآیندهای عمومی را متحول کند.

[ad_2]

خرید کتاب Women’s Higher Education in the United States : New Historical Perspectives