خرید pdf کتاب Young People Re-Generating Politics in Times of Crises :

[ad_1]

این کتاب نگاهی اجمالی به روشهای مختلفی دارد که جوانان از سراسر جهان به روشهای نوآورانه و متنوعی برای بازآفرینی سیاست می کنند. نویسندگان ، شامل دانشگاهیان و فعالان ، ادعا می کنند که جوانان غیرسیاسی ، بی احساس و مطابق با کلیشه های “نسل من” هستند. این مشارکت ها موارد مختلفی را در مورد اشکال سنتی و جدید سیاست های جوانان در پاسخ به بی عدالتی های محلی و همچنین بحران های سیاسی و اجتماعی-اقتصادی پوشش می دهد. این مجموعه قابل توجه و خوشبین ، شواهد محکمی از سراسر جهان ارائه می دهد که نشان می دهد این تحولات موارد منفردی نیستند بلکه بخشی از یک تحول سیستماتیک و در مقیاس بزرگ هستند که منجر به احیای مجدد فضای سیاسی توسط جوانان می شود. این کتاب برای دانشجویان و دانشگاهیان از زمینه های سیاست ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی و تحقیقات جوانان و کودکی است.

[ad_2]

خرید کتاب Young People Re-Generating Politics in Times of Crises :